Усі курси
UX/UI дизайн
Контакти
Вакансії
Статті про UX/UI
UX/UI дизайн
Усі курси
Особистий кабінет
Усі курси
Cтатті про UX/UI
Публічна оферта (Terms conditions)


Цей документ є пропозицією (офертою) укласти (приєднатися) за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем договір надання послуг (надалі «Договір») на передбачених нижче умовах.

Договір укладається від імені Фізичної особи-підприємця Ананьєва Валентина Ігоровича, РНОКПП 3632703617, та/або Фізичної особи-підприємця Зайця Євгенія Віталійовича, РНОКПП 3698606852, в залежності від способу оплати послуг, (далі разом або окремо - «Uknow»), з однієї сторони, та з фізичною або юридичною особою (далі – «Користувач»), з іншої сторони.

«Uknow» та «Користувач» разом по Договору іменуються як «Сторони», а кожен окремо як «Сторона»).

Договір приєднання не є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, оскільки Uknow залишає за собою право відмовитись від укладення договору з Користувачем, якщо він не готовий для навчання на обраному Онлайн-курсі, у випадку незгоди з вартістю та порядком проходження Онлайн-курсу, або з інших підстав.

Проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений та погоджуюсь з умовами оферти» при реєстрації на сервісі Uknow та/або оплати Онлайн-курсу за допомогою онлайн платіжного засобу для оплати та/або отримання доступу до Навчальних матеріалів, є приєднанням до Договору та акцептом оферти.

Погоджуючись з умовами Договору шляхом беззастережного прийняття пропозиції (умов), Користувач також підтверджує свою правоздатність і повну дієздатність, а також усвідомлює відповідальність за порушення зобов’язань, які покладаються на нього в результаті акцепту цієї оферти та укладання Договору.

Ця оферта набирає чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://uknow.school і діє до моменту відкликання оферти. Uknow вправі в будь-який час на свій розсуд змінювати будь-які умови оферти в односторонньому порядку або відкликати її без попереднього узгодження з Користувачем.

Моментом припинення чинності оферти вважається момент її відкликання Uknow у будь-який спосіб або момент припинення функціонування сайту https://uknow.school.

У разі зміни Uknow умов оферти, нова редакція оферти набуває чинності з моменту розміщення нової оферти в мережі Інтернет за адресою: https://uknow.school, якщо інший термін не зазначений при такому розміщенні.


1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Сервіс» – платформа, на якій розміщені навчальні матеріали різного професійного спрямування (проджект-менеджмент, інтернет-маркетинг тощо) для Користувачів різного рівня та спеціалізації, що об’єднані в Онлайн-курси. Всі навчальні матеріали розміщуються та адмініструються Uknow на Cайті: https://kwiga.com/.

1.2. «Онлайн-курс» – сукупність навчальних матеріалів, що об'єднані в модулі/уроки, які об'єднані відповідно до певної тематики, доступ до яких надається протягом певного строку (тривалість Онлайн-курсу та один рік після його закінчення) та в межах яких надаються послуги. За кожним Онлайн-курсом закріплений один або декілька Кураторів та співробітників та/або представників Uknow.

1.3. «Онлайн-курс в записі» - сукупність навчальних матеріалів, що об'єднані в модулі/уроки, які об'єднані відповідно до певної тематики. Обираючи «Онлайн-курс в записі» Користувач самостійно в зручний для себе час проходить программу курсу. Онлайн-курсу в записі (попередньому записі) доступний Користувачу в Особовому кабінеті після оплати вартості курсу.

1.4. «Навчальний матеріал» – презентації, інтерактивні матеріали, відеозаписи, домашні завдання тощо.

1.5. «Акаунт» або «обліковий запис» – це інструмент повноважного використання прав доступу до Особового кабінету та Сервісу через мережу Інтернет, який містить інформацію про Користувача Сервісу, який отримує доступ, про засоби отримання доступу через процедуру ідентифікації, аутентифікації та авторизації Користувача, а також містить ідентифікатор акаунту.

1.6. «Ідентифікатор акаунту» – це інформація, що присвоюється акаунту Користувача та призначена для його визначення (ідентифікації) серед інших акаунтів на Сайті.

1.7. «Особовий кабінет» – віртуальний розділ Сайту, через інтерактивний інтерфейс якого Користувач отримує доступ до Онлайн-курсів та іншу необхідну для виконання Договору інформацію.

1.8. «Сайт» – будь-який інформаційний ресурс в мережі Інтернет, що складається із однієї чи певної кількості сторінок в мережі Інтернет, кожна з яких має власні зміст (контент) та адресу в мережі Інтернет, та вільно або на певних умовах доступний за певним доменним іменем особам, що мають доступ до мережі Інтернет. Позначення в Договорі належності Сайту Стороні, є як «Сайт Uknow», розуміється як підтвердження з боку відповідної Сторони її права використовувати Сайт, у тому числі з метою використання та надання доступу до Сервісу за Договором.

1.9. «Куратор» або «Ментор» або «Лектор» – фізична особа, яка є професіоналом в певній сфері (графічний дизайнер, інтернет-маркетинг тощо) та володіє знаннями, досвідом та експертною оцінкою у відповідній сфері.

1.10. «Співробітники та/або представники» – особи, що з боку Uknow приймають участь в укладенні, виконанні, припиненні Договору, зокрема фахівці, що залучені для забезпечення належного виконання обов’язків та/або здійснення прав за Договором.

1.11. «Вебінар» - організовані Uknow онлайн зустрічі у форматі проведення заходів, семінарів, тренінгів та інших навчальних заходів за допомогою Інтернету.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Uknow зобов'язується надати Користувачу:

2.1.1. доступ до Особового кабінету та оплаченого Користувачем Онлайн-курсу, Онлайн курсу в записі або Вебінару, а також забезпечити можливість ознайомлюватися та використовувати Навчальні матеріали протягом дії Договору;

2.1.2. можливість по завершенню Онлайн-курсу отримати Сертифікат про проходження обраного Користувачем Онлайн-курсу (якщо Користувач набрав мінімальну кількість балів за виконання домашніх завдань та проходження тестувань*);

2.1.3. збереження після закінчення Онлайн-курсу доступу до всіх Навчальних матеріалів та додаткових матеріалів оплаченої частини Онлайн-курсу на строк до 1 року;

2.1.4. якщо передбачено програмою Онлайн-курсу – зворотній зв'язок від Лектора (перевірка виконаних Користувачем домашніх завдань тощо). * Бали, які може набрати Користувач за проходження Онлайн-курсу, визначають індивідуально на кожному Онлайн-курсі. Uknow може встановлювати додаткові умови для отримання Сертифікату.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Ціна Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі, заходу або Вебінару визначена та вказана у відповідному розділі на сайті https://uknow.school.

3.2. Розрахунки здійснюються через онлайн платіжні системи, що використовуються Uknow та доступні Користувачу.

3.3. Оплати здійснюється у національній валюті України – гривні (за курсом ПриватБанк, або іншим банком України обраним “Uknow” для конвертації валюти станом на день оплати).

3.4. Вартість послуг не включає розмір комісії банків, платіжних систем та підлягає до сплати за рахунок Користувача.

3.5. Оплата частинами від банків. Обираючи спосіб оплати частинами від банків, доступних на сайті https://uknow.school, порядок списання платежів регулюється між Користувачем та відповідним банком.

4. ПОВЕРНЕННЯ ТА ВІДМОВИ

4.1. Політика відмови від Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі

4.1.1. Протягом 14 календарних днів з першого дня початку Онлайн-курсу Користувач має право відмовитися від Онлайн-курсу (доступу до Онлайн-курсу, навчальних матеріалів, та іншого платного навчального контенту) та повернуту 100% сплачених коштів.

Після спливу зазначеного терміну, Користувач має право відмовитися від Онлайн-курсу (доступу до Онлайн-курсу, навчальних матеріалів та іншого платного навчального контенту) протягом строку проходження Онлайн-курсу, але в будьякому випадку до його остаточного завершення (остання лекція, модуль курсу, тощо). В такому випадку поверненню підлягають грошові кошти з утриманням суми вартості послуг фактично наданих на момент оформлення запиту на повернення. Сума повернення визначається як різниця між загальною вартістю послуг та вартістю фактично отриманих послуг

Умови відмови за цим пунктом не розповсюджуються на Онлайн-курси, тривалість яких менше двох місяців.

Користувач не може вимагати зниження вартості чи повернення коштів, у випадку закінчення строку для проходження Онлайн-курсу та якщо він не скористався послугами за власним бажанням, або зі своєї вини. Строком надання послуг вважається строк проходження обраного потоку на Онлайн-курс.

Якщо Користувач вже почав користуватися послугами протягом строку відмови (наприклад, взяли участь в одному або кількох онлайн-заняттях або отримали посилання для перегляду та/або скачування відео уроків, тощо), Uknow утримує із внесеної вами суми вартість послуг, фактично наданих на момент оформлення запиту на повернення. У такому разі сума повернення визначається як різниця між загальною вартістю послуг та вартістю фактично отриманих послуг.

Користувач не може вимагати зниження вартості чи повернення коштів, у випадку закінчення строку для проходження Онлайн-курсу та якщо він не скористався послугами за власним бажанням, або зі своєї вини. Строком надання послуг вважається строк проходження обраного потоку на Онлайн-курс.

4.1.2. Протягом 14 календарних днів з дня оплати Онлайн-курсу в записі, Користувач має право на повернення сплачених грошових коштів.

Якщо Користувач вже почав користуватися послугами (проходити програму Онлайн-курсу в записі в Особовому кабінеті) протягом чотирнадцяти денного строку відмови, повернення коштів не здійснюється. Моментом виконання надання послуг вважається передача Користувачу доступу до Особового кабінету з Онлайн-курсом в записі.

4.1.3. Наслідки відмови від послуг. Якщо Користувач оформив запит на повернення у вказаний Договором срок, Uknow поверне кошти протягом сорока (40) днів з дня отримання запиту.

Для повернення коштів використовуються такі самі способи платежу, які Користувач використовує для оплати послуг.
Якщо Користувач не користувався послугами (не взяли участь у заході, не переглянули доступні заняття) не з нашої вини або відмовилися від користування послугами з порушенням строків та встановленого порядку, Uknow не відшкодовує вартість таких послуг.

4.2. Оформлення повернення

4.2.1. Для відмови від послуг та оформлення повернення напишіть на адресу hello@uknow.school. Uknow підтвердить отримання запиту на повернення email-повідомленням за адресою, вказаною при оформленні замовлення. Якщо ви не отримаєте письмового підтвердження протягом 48 годин з моменту надсилання листа, зверніться до нашої служби підтримки за телефоном, вказаним на сайті https://uknow.school.

4.2.2. Для оформлення повернення, обов'язково зазначте: П.І.Б/Назву компанії, уповноваженого представника та Е-mail, вказані при оформленні замовлення; назву послуги (Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі, тощо); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмовитися від послуг. В деяких випадках, Uknow може запросити додаткову інформацію, крім попередньо зазначеної для обробки запиту Користувача.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН КУРСУ, ОНЛАЙН-КУРСУ В ЗАПИСІ

5.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів після оплати Користувачем обраного ним Онлайн-курсу в записі Uknow надає доступ до Особового кабінету Сервісу в якому містяться Навчальні матеріали.

5.2. Якщо Користувач зацікавився первиним Онлайн-курсом в записі, але не вирішив чи готовий його проходити, то Uknow може надати Користувачу доступ до першого модуля/уроку безкоштовно. Для цього Користувач повинен надіслати запит (повідомлення) на електронну адресу hello@uknow.school, вказавши назву обраного Онлайн-курсу в записі.

5.3. Навчальні матеріали є авторськими та суб’єктивними. Uknow може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Якщо Користувач не погоджується з позиціями Лекторів він може надіслати відповідний коментар (повідомлення) на електронну адресу hello@uknow.school. Не згода Користувача із навчальним матеріалом не є підставою для односторонньої відмови від Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі, як послуги неналежної якості.

6. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

6.1. Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов Договору.

6.2. Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Онлайн-курсу, Навчальних матеріалів третім особам.

6.3. Не копіювати та іншим чином не відтворювати та не поширювати Навчальні матеріали.

6.4. Вести «здорову» (не використовувати нецензурну лайку, образливі слова/вирази, вислови, що провокують агресію та навмисну провокацію тощо) комунікацію з Uknow, Менторами, співробітниками та/або представниками Uknow, іншими Користувачами Сервіса.

6.5. Не розміщувати на Сервісі а також в супровідних службах Онлайн-курсу (соцмережі, чати тощо) матеріали, що порушують авторське право, особисті права інших осіб.

6.5.1. Якщо Користувач вчиняє плагіат, чи інші дії подібного характеру під час навчання та проходження Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі, Uknow має право достроково односторонньо відмовитись від Договору та закрити доступ до будь-якого курсу. Повернення оплаченої вартості Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі в такому випадку - не передбачено.

6.6. Не розміщувати спам, а також повідомлення, які не стосуються тематики Онлайн-курсу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Якщо Користувач порушує положення розділу 7 Договору, а також несвоєчасно та не в повному розмірі сплачує Послуги, Uknow має право в односторонньому порядку відмовитись від Договору та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Сервісу в цілому.

7.1.1. Повернення коштів при достроковому припиненні Договору - не здійснюється.

7.2. У випадку виявлення Uknow порушень передбачених п.п. 6.2., 6.3., 6.4., цього Договору, Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 200% вартості Онлайн-курсу, протягом 14 днів з моменту направлення Uknow відповідного повідомлення на електронну адресу Користувача, що була використана для реєстрації Особового кабінету.

7.2.1. При цьому Сторони досягли згоди, що достатнім підтвердженням фактів порушення Користувачем умов Договору є дані про використання Користувачем Сервісу і дії Користувача, доступні в електронному вигляді через Особовий кабінет, а також інформація, що зафіксована скрінами екранів та іншими програмними засобами, що доводять порушення.

7.3. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами, в порядку досудового врегулювання вирішуються шляхом переговорів та/або надання пропозицій щодо врегулювання таких розбіжностей чи суперечок.

7.4. У разі недосягнення згоди та неможливості врегулювання Сторонами суперечок та розбіжностей в зазначеному досудовому порядку спір підлягає вирішенню судом відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Користувач ознайомлений та погоджується з тим, що для використання Сервісу та/або Сайту Uknow необхідно використовувати програмне забезпечення (веб-браузери, операційні системи та інше) та обладнання (персональні комп’ютери, мережеве обладнання та інше) вироблене і надане третіми особами, і Uknow не несе відповідальності за якість їх роботи та їх придатність для використання Сервісу та/або Сайту Uknow.

7.6. Сторони досягли згоди, що будь-які зобов’язання щодо відшкодування Uknow будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів – в повному розмірі, разом або кожний окремо, – що підлягатимуть виплаті Користувачу в зв’язку або внаслідок порушення Договору з вини Uknow, можуть бути припинені шляхом передання Користувачу відступного у вигляді виплати (повернення) Uknow сплаченої Користувачем грошової суми за послуги.

7.7. Передання зазначеного вище відступного не потребує будь-якої додаткової згоди Сторін та здійснюється Uknow протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення шляхом електронної переписки Сторін Uknow Користувача про передачу відступного за Договором, але у будь-якому разі не пізніше 45 (сорока п’яти) робочих днів з моменту отримання Uknow відповідної вимоги Користувача щодо відшкодування Uknow будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів, шляхом сплати визначеної згідно Договору грошової суми на поточний рахунок Користувача.

7.8. Переданням зазначеного вище відступного також припиняється дія Договору у зв’язку з яким у Uknow виникли зазначені вище зобов’язання щодо відшкодування будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів.

8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

8.1. Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, елементи сайту https://uknow.school, зокрема, але не виключно: текстовий контент, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, UI/UX дизайн належать Uknow.

8.1.1. Uknow не передає Користувачу будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

8.2. Uknow також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи на інших законних підставах.

8.3. Користувач укладанням Договору засвідчує, що він усвідомлює та підтверджує, що отримання ним від Uknow прав доступу та користування Сервісом, що розміщений на Сайті: https://kwiga.com/, не спричиняє виникнення у нього чи отримання ним будь-яких майнових прав чи ліцензій на Сервіс, як на об’єкт права інтелектуальної власності, та є правомірним лише за умови використання такого об’єкта інтелектуальної власності, протягом строку дії Договору виключно для належного виконання Договору та відповідно до мети, визначеної Договором.

8.4. Користувач надає Uknow дозвіл на використання та розповсюдження творів без додаткових виплат авторських винагород, що надані Користувачем протягом проходження Онлайн-курсу (наприклад, у вигляді виконаних домашніх завдань тощо), для інформаційно-маркетингових цілей (наприклад, розміщення в соцмережах тощо), що не переслідують комерційної мети.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо нею буде доведено, що таке невиконання або неналежне виконання пов’язано з дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

9.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють надзвичайні обставини, виникнення, існування, припинення яких не залежать від волі Сторони, та негативний вплив яких на виконання зобов’язань за Договором та/або обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами неможливо було обачливо обмежити та/або попередити, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, відключення електроенергії, пошкодження телекомунікаційних мереж, дія чи вплив дії шкідливих програм для електронно-обчислювальних машин, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, розрахунків (платежів) тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом.

9.3. Сторона, що підпадає під дію форс-мажорних обставин та внаслідок цього була позбавлена можливості належним чином виконувати свої зобов’язання за Договором, повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше трьох наступних робочих днів, повідомити іншу Сторону. Не інформування або несвоєчасне інформування про дію форс-мажорних обставин, а також відсутність або несвоєчасність їх належного документального підтвердження позбавляє відповідну Сторону права посилатися на їх дію.

9.4. Виникнення форс-мажорних обставин в момент порушення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє Сторону права посилатися на ці обставини, як на підстави для звільнення від відповідальності за Договором за такі порушення.

9.5. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена документами, виданими компетентними юридичними особами приватного або публічного права України, міжнародними організаціями або повноважними представниками третіх осіб, що спричинили виникнення форс-мажору, або документом, що надається торгово-промисловою палатою в Україні чи її регіональним осередком за місцезнаходженням Сторони, що посилається на їх дію.

9.6.Таке документальне підтвердження повинне бути надане іншій Стороні не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту початку дії (впливу) форс-мажорних обставин, якщо інший строк оформлення відповідного документу не визначено особою, що видає такий документ.

9.7. Строки виконання зобов’язань Сторін за Договором подовжуються на строк дії форс-мажорних обставин. У разі тривалості форс-мажорних обставин понад 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору у передбаченому ним порядку без відшкодування збитків іншій Стороні, за умови здійснення розрахунків щодо фактично наданих на такий момент Послуг та, за необхідності, повернення залишку передоплати вартості Послуг.

10. КОМУНІКАЦІЯ З КОРИСТУВАЧЕМ. ЗГОДА НА ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ДЗВІНКІВ

10.1. Протягом усього періоду проходження Онлайн-курсу Користувач може отримувати технічну підтримку, електронні повідомлення та зворотній зв’язок у формі коментарів та/або консультацій та/або оцінок від Менторів за виконання домашніх завдань чи проходження тестувань, а також у формі відповідей та інструкцій щодо того як користуватися функціоналом Сервісу, щодо проведення онлайн вебінарів чи інших проблемних питань, які можуть виникнути у Користувача впродовж проходження Онлайн-курсу.

10.2. Приймаючи умови цього Договору, Користувач погоджується на отримання від Uknow та її співробітників повідомлень в межах виконання Договору. Uknow та її співробітники можуть вести Комунікацію з Користувачем та направлення повідомлень наступним шляхом:
- на електронну пошту;
- SMS повідомленнями та дзвінками на мобільний номер телефону;
- у месенджери мобільних додатків, за якими зареєстрований номер телефону Користувача, таких як Telegram, Viber, WhatsApp, тощо.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір діє до моменту закінчення проходження Онлайн-курсу, відповідно до програми Курсу.

11.1.1. Доступ до Сервісу та Навчальних матеріалів Онлайн-курсу надається на термін дії Договору, а також зберігається протягом 1 року з моменту закінчення відповідного Онлайн-курсу.

11.1.2. Доступ до Сервісу та Навчальних матеріалів Онлайн-курсу в записі, надається на термін доки Користувач користується Особовим кабінетом та зберігається безстроково.

11.1.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін, шляхом електронного листування. Належна електронна адреса для листування:
- для Uknow hello@uknow.school;
- для Користувача, електронна адреса зазначена при реєстрації;

11.1.4. Договір може бути припинено в односторонньому порядку Uknow з подальшим обмеженням Користувача в доступі до користування сервісом та будь-якого курсу. В такому випадку Uknow повертає кошти за сплачені, але не надані послуги Користувачу.

11.2. Сторони шляхом укладання Договору засвідчують, що досягнення згоди Сторін за будь-якими питаннями стосовно надання Послуг та/або виконання будь-якою із Сторін своїх зобов’язань за Договором можливе шляхом надання пропозицій та відповіді на кожну з них в електронному вигляді шляхом електронного листування Сторін.

Належна електронна адреса для листування:
- для Uknow hello@uknow.school або інша електронна адреса з використанням домену uknow.school (наприклад “найменування”@uknow.school);
- для Користувача, електронна адреса зазначена при реєстрації;

11.3. При цьому Сторони домовились, що в рамках правовідносин за Договором електронне листування Сторін, та кореспонденція (документи чи файли), направлені будь-якою із Сторін через визначені відповідно до Договору адреси електронної пошти (e-mail) вважаються вчиненими в письмовій формі та визнаються нарівні з іншими документами на паперових носіях як належна правова підстава для виникнення, зміни та припинення правовідносин Сторін та доказ у спорах між Сторонами.

11.4. Повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли), що створюються та/або надсилаються в електронному вигляді через електронне листування Сторін, вважаються підписаними електронним підписом відповідної Сторони-відправника, ключем до якого є засоби автентифікації та отримання прав авторизованого доступу (логін, пароль тощо) до системи електронної пошти відповідної Сторони, що застосовується відповідно до правил, встановлених оператором (адміністратором) відповідної інформаційної системи сервісу електронної пошти, з використанням якої, Стороною здійснюється створення та/або надання відповідного електронного повідомлення та кореспонденцій (документу чи файлу).

11.5. Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Uknow право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

11.6. Uknow може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку, розмістивши нову редакцію оферти за адресою https://uknow.school. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Uknow шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу: hello@uknow.school.

11.7. Приєднуючись до цього Договору Користувач розуміє та погоджується з тим, що Навчальні матеріали можуть бути надані мовою оригіналу, що може бути іншою, ніж державна мова.

11.8. З усіх питань, що не врегульовані Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Контактна інформація:

ФОП Ананьєв Валентин Ігорович
РНОКПП: 3632703617
Місцезнаходження: Україна, 21001, м. Вінниця, вул. Замостянська, буд. 25
Адреса для листування: hello@uknow.school

ФОП Заєць Євгеній Віталійович
РНОКПП: 3698606852
Місцезнаходження: Україна, 21021, м. Вінниця, просп. Космонавтів, буд. 45
Адреса для листування: hello@uknow.school